Logo Groenvermogen
HCA

PL-1: ‘Kennisgebieden in kaart’

Samen met Platform Talent voor Technologie (PTvT) operationaliseren en begeleiden we onderzoeken en ondersteunende activiteiten.

 

  • Onderzoek naar mkb i.r.t. waterstof. Onderbouwt het opzetten van het mkb-programma onder programmalijn-5: ‘Innovatie- en ontwikkeling impuls mkb’:
  • Onderzoek naar impact van NWP-routekaart (en de investeringen) op sectoren, capaciteit en gevraagde skills.
  • Verkenning van de sectorale transitiepaden op de arbeidsmarkt: waar liggen mogelijkheden om mensen kansrijk te laten (zij-)instromen ten behoeve van de waterstoftransitie?
  • Verandering in kennisbehoefte/skills van beroepen die actief zijn/worden in de waterstof als basis waarmee transitiepaden in kaart worden gebracht;
  • Inzicht in arbeidsmarktcijfers over cruciale beroepen in de waterstoftransitie (mede op basis van bestaand materiaal en voorgaande onderzoeken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van ROA-data).
  • Verkenning stimuleren instroom (werving) van jongeren voor de waterstoftransitie met name gerelateerd aan het voortgezet onderwijs. Wat zijn bestaande netwerken en activiteiten waar kansrijk op verder gebouwd kan worden; wat is een verstandige stimuleringsstrategie als het gaat om voortgezet onderwijs, waar kan bij worden aangehaakt?
  • Opzet van een monitor voor HCA-GVNL, gebruikmakend van al bestaande monitors en volgsystemen.

Met PTvT zullen op basis van de resultaten van de opgeleverde onderzoeken, vervolgactiviteiten worden bepaald. Deze zullen deels bestaan uit het voortzetten van de in 2022 in gang gezette meerjarige monitors en analyses, deels zullen dit activiteiten zijn die logischerwijs voortvloeien uit (of verdiepingen zijn van) de resultaten van eerder verrichte verkenningen en onderzoeken. 

Met PTvT zal in de loop van 2023 tot een verdere invulling worden gekomen van een lopende kennisagenda (‘roling agenda’) met betrokkenheid van de directe deelnemers en uitvoerders in de programmalijnen.