NWO heeft de NGF GroenvermogenNL call ‘Op weg naar de toekomst: Learning communities als aanjagers voor de groene waterstofeconomie’ geopend. Met deze call wordt beoogd een substantiële impuls te geven aan de versnelling van de groene waterstofeconomie. Voor een succesvolle waterstoftransitie zijn nieuwe kennis en innovatie essentieel.

Voor de versnelling van de groene waterstoftransitie is het stimuleren van investeringen, innovatie en opschaling cruciaal. Dit vereist bijna 38.000 goed opgeleide professionals. Door de langdurige arbeidsmarktkrapte en grote skills gap is de groei in banen onzeker. Vanuit het Nationaal Groeifonds project GroenvermogenNL werd daarom in 2021, samen met een groot aantal stakeholders, een human capital agenda (HCA) opgesteld op om deze uitdagingen aan te pakken.

Het human capital programma is binnen GroenvermogenNL gepositioneerd als ‘enabler’ voor de ambitieuze activiteiten ten aanzien van productie en transport, op-  en overslag van waterstof en de (grootschalige) toepassing ervan in industrie en overige toepassingsgebieden zoals mobiliteit & transport en de gebouwde omgeving. Cruciaal voor de waterstoftransitie is dat werkende professionals tijdig de vereiste kennis en vaardigheden krijgen en dat er voldoende personeel beschikbaar blijft zonder andere essentiële sectoren te benadelen.

Doel van het programma

De call heeft als doel praktijkgericht onderzoek te stimuleren naar regionale oplossingen voor een responsief ecosysteem van werken, leren en innoveren. Deze regionale ecosystemen vormen samen een landelijk ecosysteem om de waterstoftransitie te versnellen. Met deze call for proposals wordt beoogd bij te dragen aan kennisontwikkeling ten gunste van dit ecosysteem als geheel.

Bekijk de call for proposals 

Voor het slagen van de waterstoftransitie is veel nieuwe kennis nodig. Om deze nieuwe kennis effectief in te zetten op de arbeidsmarkt is het van groot belang dat kennisontwikkeling verbonden wordt met regionale learning communities. In deze communities worden onderzoeksresultaten geïmplementeerd en verder ontwikkeld, waardoor de vaardigheden van professionals en studenten worden verbeterd. Learning communities zijn samenwerkingsverbanden waarin bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen samenwerken om nieuwe kennis te ontwikkelen en toe te passen. Deze communities spelen een cruciale rol in het creëren van een responsief ecosysteem dat de waterstoftransitie ondersteunt.

Budget en deadlines

Er is € 26.800.000 euro beschikbaar voor onderzoek vanuit het Nationale Groeifondsprogramma GroenvermogenNL. Binnen deze call for proposals kunnen zeven aanvragen worden toegekend, elk uit één regio in Nederland.
De deadline voor aanmelding voor de voorbereidende workshops is 15 oktober 2024, voor 14:00:00 CEST. De deadline voor het indienen van aanvragen is 11 maart 2025, voor 14:00:00 CET.

Bijeenkomsten 

Voor deze call zullen per regio twee workshops georganiseerd worden. De eerste workshop zal plaatsvinden tussen 4 en 15 november 2024, gevolgd door de tweede workshop in week 3 van 2025. De inschrijfdeadline voor deze workshops is op 15 oktober 2024 om 14:00 CEST. 

Schrijf je hier in voor de workshops Bekijk de call for proposals 

Over het Nationaal Groeifonds programma GroenvermogenNL

Deze call for proposals maakt onderdeel uit van het Nationaal Groeifondsproject Groenvermogen NL. Dit project is het investeringsprogramma voor het groene vermogen voor de Nederlandse economie en maatschappij. Via dit programma moet groene waterstof de trekkracht worden voor de transitie van een op fossiele grondstoffen gebaseerde maatschappij en industrie naar een duurzame energievoorziening. Met deze call wordt onderzoek gestimuleerd naar regionale oplossingen voor het creëren en het vormgeven van een ecosysteem van werken, leren en innoveren door middel van praktijkgericht onderzoek. Gezamenlijk vormen deze regionale ecosystemen een landelijk ecosysteem van werken, leren en innoveren om de waterstoftransitie te versnellen. In 2022 ontving het voorstel voor GroenvermogenNL een toewijzing vanuit het Nationaal Groeifonds.
 

Programma’s voor het Nationaal Groeifonds

NWO voert thematische programma’s uit voor onderzoek, kennisontwikkeling en innovatie die zijn gefinancierd uit het Nationaal Groeifonds. De resultaten hiervan zijn toepasbaar in innovaties en organisaties en leveren zo een bijdrage aan het duurzame verdienvermogen en de brede welvaart van Nederland. In de programma’s werken partijen uit de gehele kennisketen samen, zowel publiek als privaat. 

Meer informatie

Binnenkort zal er een eerste informatie bijeenkomst plaatsvinden voor deze call. Wil je op de hoogte blijven van de calls? Abonneer je op de nieuwsbrief van GroenvermogenNL.

GroenvermogenNL: versneld gebruik groene waterstof

GroenvermogenNL is een programma gefinancierd door het Nationaal Groeifonds. Het wil het gebruik van groene waterstof in de Nederlandse industrie stimuleren en versnellen door in te zetten op R&D, pilotprojecten, demonstraties en Human Capital Agenda. Hiervoor is tot en met 2030 een budget gereserveerd van in totaal € 838 miljoen.