HCA

Een samenhangende aanpak voor Nederland

Nederland staat voor een uitdagende energietransitie. Met groene waterstof dragen we bij aan een klimaatneutrale wereld. Hiervoor zijn voldoende goed opgeleide mensen nodig, en actieve regio’s die in staat zijn om menselijk kapitaal te mobiliseren. Dit vraagt om een intensieve samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen.
GroenvermogenNL stimuleert dit met de Human Capital Agenda. (HCA).

Human Capital Agenda

Voor het versnellen van de groene waterstofeconomie zijn bijna 38.000 FTE nodig. De arbeidsmarktkrapte is langdurig en de skillsgap is groot. De Human Capital Agenda 2024-2029 (English strategy document) van GroenvermogenNL zet stevig in op het wegnemen van belemmeringen. Het richt zich op zowel bestaande en nieuwe opleidingen als voor het ontwikkelen van professionals werkzaam bij (mkb-)bedrijven die al werkzaam zijn in de sector.

Regionale roadmaps

Regionale Roadmaps, gecoördineerd door regionale liaisonteams van GroenvermogenNL geven invulling aan de knelpunten in de regio en de beoogde agenda. Hier is een samenhangende aanpak met andere stimuleringsprogramma’s (Groeifonds, EU, etc) die zich eveneens richten op het wegnemen van knelpunten op de arbeidsmarkt voor de energietransitie, in meegenomen.

R&D, demonstraties en pilots

Naast human capital investeert GroenvermogenNL in R&D en demo’s en pilots.  Voor het slagen van de waterstoftransitie is veel nieuwe kennis nodig. Om deze nieuwe kennis toe te leiden naar de arbeidsmarkt, verbindt zij kennisontwikkeling met regionale learning communities waar innoveren, leren en werken samenkomen.

Skillsvalorisatie via learning communities

Op deze wijze geeft GroenvermogenNL invulling aan skillsvalorisatie: nieuwe kennis uit onderzoek en innovaties valoriseren door de ontwikkeling van skills van professionals en studenten. Het vertrekpunt is regionale implementatie (binnen learning communities) met een landelijke, met de regio afgestemde, agenda. Hiermee volgt GroenvermogenNL de landelijke Human Capital Agenda Energietransitie als onderdeel van de IKIA.

De start

In 2022 is begonnen met de uitvoering van de Human Capital Agenda voor GroenvermogenNL. De notitie Brug naar de Toekomstvormt daarvoor de basis. Voor de komende jaren is de Human Capital Agenda 2024-2029 opgesteld. Voor de uitvoering werkt GroenvermogenNL nauw samen met NWO/SIA/NRO, PTvT en RVO.

De regionale aanpak staat hierbij centraal vanuit vijf programmalijnen.

PL-1

Kennisgebieden in kaart

Welke kennis en vaardigheden vraagt de waterstoftransitie? Hoe bereiken we voldoende instroom en wat zijn aansprekende loopbaanpaden? Dit wordt systematisch in kaart gebracht. 

PL-2

Regionale Liaisons en Learning Communities

De Regionale Liaisons werken in zes regio’s aan hun Regionale Roadmap. Zij brengen voor hun regio de ambities ten aanzien van de energie- en waterstoftransitie in kaart en formuleren de meest kansrijke activiteiten om tot een krachtige Learning Community-aanpak te komen.

PL-3

Nationaal Kennisplatform Waterstof

Op dit kennisplatform komt kennis vanuit het R&D- en opschalingsprogramma van GroenvermogenNL en vanuit de regio samen. Dit wordt op transparante wijze zichtbaar gemaakt. 

PL-4

Nationaal Onderwijs- en Scholingspakket Waterstof

In samenwerking met het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), als uitvoeringsorganisatie en met verschillende kennispartners, wordt het aanbod van relevante (en erkende) onderwijs-, scholings- en trainingsprogramma’s inzichtelijk gemaakt. 

PL-5

Innovatie en ontwikkelingsimpuls bedrijfsleven

GroenvermogenNL heeft onderzoeks- en adviesbureau Dialogic gevraagd onderzoek te doen naar de knelpunten die mkb-bedrijven ervaren in bedrijfsprocessen en benodigde vaardigheden. Met de gegevens uit dit onderzoek worden bedrijven ondersteund bij hun human capital uitdaging voor de waterstoftransitie. 

HCA-team

De uitvoering van het HCA-GroenvermogenNL programma vindt plaats door een team van landelijke programmamanagers en Regionale Liaisons. Bekijk alle teamleden. 

  1. In alle regelingen vertaalt GroenvermogenNL deze samenhang tussen de pijlers in één of meerdere criteria. Denk bijvoorbeeld aan een overlap tussen de consortia. 
  2. Via informatiebijeenkomsten en workshops geeft GroenvermogenNL informatie over de meerwaarde en noodzaak van deze samenhang en brengt partijen bij elkaar. 
  3. De liaisons geven in de Regionale Roadmaps aan hoe de samenhang (zowel inhoudelijk als op consortium niveau) is georganiseerd.

Voor de regelingen en projecten zijn daarvoor verschillende tools en formats beschikbaar. 

Verbinding pijlers GroenvermogenNL

Het is belangrijk dat de verschillende programma’s van GroenvermogenNL (human capital, R&D en demo’s en pilots) elkaar versterken, aanvullen en voeden. Onder de werktitel ‘verbinding pijlers’ krijgt deze samenhang vorm langs drie lijnen. 

Samenhangende aanpak human capital energietransitie

In 2022 zijn diverse stimuleringsprogramma’s gestart die zich richten op de human capital agenda van de energietransitie. Om te voorkomen dat deze elkaar gaan beconcurreren, is afstemming en overleg noodzakelijk. Dit zorgt bovendien voor een juiste samenhang en synergie. Daarom heeft de Topsector Energie in samenwerking met GroenvermogenNL het initiatief genomen voor een samenhangende aanpak. Daarin participeren onder meer de volgende programma’s uit het Nationaal groeifonds: LLO-Katalysator, Opschaling PPS Beroepsonderwijs, GroenvermogenNL, AiNed, N-puls. Ook is er afstemming met het Just Transition Fund van de EU, het Groene en Digitale Banen plan en het Aanvalsplan Techniek 

In 2022 is in opdracht van de Topsector Energie een aanpak ontwikkeld voor deze samenhangende aanpak.
Bekijk de publicatie:
Naar een samenhangende aanpak human capital voor de energietransitie

Op 9 december 2022 vond samen met alle samenwerkende programma’s de kick-off plaats.
In de Aftermovie zijn de highlights terug te kijken.  

 

 

Arbeidsbesparende innovaties

Meer doen met hetzelfde aantal, of zelfs met minder mensen. Slim samenwerken. Bekijk hoe GroenvermogenNL en Topsector energie samenwerken en ontdek inspirerende voorbeelden van arbeidsbesparende innovaties.

Dé kracht van samenwerken tussen beroepsonderwijs en bedrijven

Hoe kun je publiek private samenwerkingen (PPS)-initiatieven gebruikt worden om uitdagingen op het gebied van geschoold personeel, opleidingspraktijken, innovatie en veranderingen in human capital aan te pakken? Katapult ziet samenwerking tussen onderwijs en bedrijven via PPS als de oplossing voor het verbeteren van beroepsonderwijs en de toekomstige beroepspraktijk.