Logo Groenvermogen

FAQ

De belangrijkste vragen over GroenvermogenNL beantwoord.

Over GroenvermogenNL

Wie & Wat?

GroenvermogenNL is ingediend bij het Groeifonds door EZK, op aangeven en onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke topsectoren Chemie, HTSM en Energie in samenwerking met hun partners uit industrie, kennisinstellingen en de overheid.

De dagelijkse leiding van GroenvermogenNL is in handen van een programmabestuur. De samenstelling is hier te vinden. Het programmabestuur zorgt zo spoedig mogelijk voor verdere invulling van de governance van GroenvermogenNL, conform het goedgekeurde groeifonds voorstel. Ook is een ondersteunende office ingericht

Over publicatie van de voorstellen besluit het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en is nog niet vrij beschikbaar. Wel kunt u hier de publiekssamenvatting en de grafische samenvatting toe raadplegen

De gedetailleerde beoordeling van de commissie hier terug te vinden. De expert rapporten zijn hier terug te vinden

De organisatie

Middelen & Mogelijkheden

GroenvermogenNL heeft een toekenning ontvangen en een reservering:

  • Een toekenning van € 73 mln is bestemd voor de eerste fase van het programma en bestaat uit: eerste waterstofprojecten (€ 30 mln), onderzoek (€ 33,7 mln), human capital (€ 4,8 mln) en programmamanagement (€ 4,,5 mln);
  • Een reservering van € 265 mln is bestemd voor de tweede fase van het programma en bestaat uit: eerste waterstofprojecten (€ 70 mln), onderzoek (€ 134 mln), human capital (€ 42,6 mln) en programmamanagement (€ 18,0) mln. De verwachting is dat het programmabestuur najaar 2022 met de Groeifondscommissie in gesprek gaat om de reservering om te zetten in een toekenning
  • Het plan dient te worden aangescherpt op basis van een evaluatie na het eerste jaar.
  • Er dient voldoende voortgang te zijn geboekt, onder andere op de vastgestelde KPI’s.
  • De indieners maken afspraken met de commissie over de volgende mijlpalen en evaluatiemomenten. Als onderdeel daarvan zal er twee jaar na aanvang van het programma een visitatie van internationale experts georganiseerd worden

De commissie heeft het kabinet geadviseerd om de 100MW elektrolysers (€ 200 mln) en de grootschalige waterstoftoepassingen (€ 200 mln) niet te bekostigen. De betrokken topsectoren hebben vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven gevraagd een aangescherpte aanvraag te schrijven. Deze nieuwe aanvraag, GroenvermogenNL, is met een gevraagd budget van € 500 mln in de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds ingediend

  • De tender voor kleinschalige pilot- en demonstratieprojecten van GroenvermogenNL zal binnen de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) worden uitgevoerd. Hiervoor wordt een apart compartiment GroenvermogenNL in de DEI+ aangemaakt waarmee de specifieke doelstellingen van het groeifondsprogramma effect krijgen in een aangepaste DEI+-regeling. Gehonoreerde DEI+-projecten krijgen een plek in het GroenvermogenNL-programma om samenwerking met het R&D-programma en HCA te bevorderen.
  • Voor het R&D programmaonderdeel gaat NWO ism RVO sandpitprocedures uitvoeren om met grote consortia één programmalijn meerjarig (8 jaar) te programmeren.
  • Voor het HCA-programmaonderdeel zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van bestaande instrumenten bij NWO/SIA en RVO. De HCA-managers van de Topsectoren hebben begin 2022 een implementatieplan opgesteld in samenwerking met vertegenwoordigers van alle stakeholders (o.a. regionale kennisclusters, bedrijfsleven, nationale en regionale overheden)
R&D-programma

Werkpakketten & Deelnemen

Tarieven, co-financieringseisen, afspraken over IP etc. worden door NWO en RVO uitgewerkt in de sandpitprocedure. Daarbij worden ervaringen van bedrijven meegenomen met regelingen bij RVO en NWO. Uw vragen of suggesties kunt u sturen naar secretariaat@groenvermogennl.org.

  • In het kort worden voor elk werkpakket/programmalijn relevante partners geselecteerd om een werkpakket uit te werken en in een meerdaagse workshop tot een overeenkomst te komen wie wat doet en wanneer. Vervolgens neemt het consortium, dat zich tijdens de workshop vormt, 2-3 maanden de tijd om een voorstel verder uit te werken. Een evaluatiecommissie beoordeelt de kwaliteit van het voorstel. NWO kent het voorstel toe. Er is geen concurrentie met andere voorstellen. Het bestuur van GroenvermogenNL adviseert over de deelname, procedure en de inhoudelijke focus van de sandpits. De procedure wordt uitgevoerd door NWO en RVO gezamenlijk.
  • In het najaar 2021 zijn er informatiesessies georganiseerd met vertegenwoordigers van de kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Het doel van deze sessies was om zowel bedrijven als kennisinstellingen voor te bereiden op de sandpitprocedures en tegelijkertijd input op te halen hoe deze in te richten. De presentaties van deze sessies zijn hier te vinden