Aftermovie kick-off event Human capital in de energietransitie

Met de stijging van de energieprijs en de langdurige krapte op de arbeidsmarkt staat de energietransitie zelf onder grote druk. Hoe leiden we alle investeringsprogramma’s in goede banen? Deze vraag zette aan tot het verkennen van een samenhangende aanpak.

De opgave op dit moment is groot. Veel partijen onderkennen deze dreiging en zijn initiatieven en programma’s gestart wat heeft geleid tot een aanzienlijk investeringsvermogen. De vraag is hoe kunnen we deze investeringen op een slimme manier inzetten om snel en effectief te werken aan het arbeidsmarktvraagstuk om snelheid te maken in de energietransitie?

Actieplan Groene en Digitale Banen

In het voorjaar van 2022 kondigde het kabinet aan het Actieplan Groene en Digitale Banen te introduceren, in aanvulling op het generieke beleid tegen arbeidsmarktkrapte. Parallel hieraan is sprake van een grote hoeveelheid investeringsprogramma’s vanuit het Nationaal Groeifonds en vanuit de Europese Unie gericht op de energietransitie of onderdelen daarvan. Bij de Topsector Energie ontstond de vraag: hoe leiden we dit in goede banen met elkaar? Dit gaf aanleiding tot een verkenning naar een samenhangende aanpak.

Adviesdocument samenhangende aanpak

De verkenning resulteerde in een adviesdocument voor een samenhangende aanpak van de verschillende investeringsprogramma’s van de human capital agenda, wat tijdens het kick-off event ‘Human Capital Energietransitie’ op 9 december 2022 in Utrecht is gepresenteerd en overhandigd aan de DG Economische Zaken en Klimaat, Sandor Gaastra (ten tijde van het event). Aanwezig bij deze bijeenkomst waren onder andere GroenvermogenNL, Topsector Energie, Chemie, HTSM en andere topsectoren, LLO-Katalysator, Taakgroep Arbeidsmarkt & Scholing, Katapult, Ministerie van EZK, Ministerie van OCW en Just Transition Fund.

Aangezien al deze programma’s in de komende jaren gaan investeren in opleiding, innovatie, leven lang ontwikkelen, opschaling, en arbeidsmarktprojecten in de regio, willen zij zo goed mogelijk hierop samenwerken.

Download het het volledige advies.

Van verkenning naar daadkracht

Op maandag 6 maart 2023 is gestart met het uitvoeren van het advies en is de voortgang besproken tussen de betreffende programma’s en initiatieven. Conclusie uit dit gesprek is dat vrijwel alle programma’s in de actiestand staan. Veel regelingen staan op het punt om open te gaan, of zijn inmiddels al open, en er wordt actief gewerkt aan een constructieve manier om samen te werken (regionaal en nationaal). Op sommige plekken gebeurt dit zelfs al met succes.

Tot de zomer van 2023 zal een aantal zaken worden opgepakt die de samenwerking tussen de programma’s en in de regio’s verder zullen versterken. Een werkgroep wordt ingericht voor de concrete uitwerking en de voortgang wordt hier gedeeld.

Netwerkkaart

Binnen regio’s zien we gelukkig al op veel plekken synergie ontstaan. Vanuit regionale agenda’s worden belangrijke initiatieven ontwikkeld op het gebied van energie en energietransitie. Regio’s maken daarbij goed gebruik van de mogelijkheden van de verschillende programma’s en netwerken worden gecombineerd.

In samenwerking met Katapult is een netwerkkaart opgesteld die uitgebreid zal worden met activiteiten, good practices en contactpersonen van alle programma’s.

Kom zelf in actie

Wil je zelf ook in actie komen? Langs onderstaande thema’s is synergie te realiseren. Neem contact op met Koen Maassen, k.maassen@groenvermogennl.org

l voor advies over welke programma aansluiting vindt bij welk thema in jouw regio.

  • Regionale aanpak. Realiseren van synergie en slimme strategie in de regio’s. GroenvermogenNL neemt hier het voortouw in.
  • Loopbaanpaden. Tools en initiatieven als LLO-Katalysator, Mensen maken de Transitie, opschaling PPS in het beroepsonderwijs.
  • Aanhaken en betrekken bedrijfsleven. Veel investeringen zijn op deze doelgroep gericht dus hoe betrekken we het bedrijfsleven op een slimme manier? (Regionale aanpak via Learning Communities, landelijke en sectorale/branche aanpak via het Aanvalsplan Techniek, Aanvalsplan ICT, de SER en Mensen maken de Transitie.)
  • Instrumentontwikkeling en ‘good practices’ onderdeel maken van landelijke opschaling door investeringen eraan te (laten) koppelen. Zoals de Transitiepaden tool.
  • Arbeidsmarktonderzoek. De SER (heeft al meerdere onderzoeken gedaan) en anderen zoals GroenvermogenNL gaan arbeidsmarktonderzoek doen specifiek naar waterstof, LLO-Katalysator ontwikkelt de LLO-Radar, etc.
  • Overzichtskaart. Vanuit Katapult ontwikkelt samen met de Groeifondsen.
  • Monitoring. Gebruik maken van elkaars monitoringgegevens (wellicht in nauwe samenwerking met uitvoeringsorganisaties.)
  • Dialoog en communicatie. Dienst als middel voor synergie tussen de regio’s en tussen subsidie aanvragers om inhoud af te stemmen, voor het ontwikkelen van een slimme strategie maar ook voor eenduidige en heldere communicatie naar buiten.