Jan Geurts van Kessel | Carolien Kattenbelt | Liasons

“Naar een uitnodigend, coöperatief en wendbaar ecosysteem”

Regio Oost is groot en divers. Het mkb voert er de boventoon. Als het gaat om de waterstoftransitie zijn er vooral kansen op decentrale toepassingen op het gebied van mobiliteit, industrie en gebouwde omgeving. Net zo ‘decentraal’ zijn de verschillende enthousiaste initiatieven. Met de roadmap wil het liaisonteam daar meer eenheid in brengen. 

Regio Oost omvat de centrumregio’s Arnhem-Nijmegen (Lifeport) en Brainport (rond Eindhoven)

De regio heeft verschillende tickets op zak om op de weldra vaart makende trein van de waterstofeconomie te springen. “Denk aan innovatieve mkb-bedrijven die met energieopslag in waterstof een oplossing bieden voor netcongestie”, zegt Carolien Kattenbelt van het liaisonteam. “Of fabrikanten van componenten zoals brandstofcellen en compressoren. Interessant zijn ook bedrijven in de zware mobiliteit die inzetten op waterstof, zoals VDL en Prodrive Technologies. En wat te denken van grote spelers in het netbeheer als TenneT en Alliander, die ook volop met innovatie bezig zijn.”

Uitdagingen verschillen binnen regio Oost 

De verscheidenheid van de regio is groot. Dat biedt kansen maar brengt ook risico’s met zich mee, weet Jan Geurts van Kessel, medelid van het liaisonteam. “In Arnhem-Nijmegen zien we een groot aantal initiatieven. De uitdaging is om die te verbinden zodat we massa kunnen maken. Verder is er ook veel onzekerheid over hoe de waterstofeconomie zich gaat ontwikkelen. Bijvoorbeeld binnen het zesde cluster (bedrijven in onder meer chemie, levensmiddelen, papier, afval- en recycling, red.): wat gaat groene waterstof voor hen betekenen? Samen zullen we op zoek moeten gaan naar oplossingen en antwoorden.”

Tekort aan technici

Naast verschillen kennen beide centrumregio’s een eenduidig beeld als het gaat om de uitdagingen op het vlak van human capital. Ze zijn vergelijkbaar met die in de rest van Nederland. “Ook wij hebben te maken met tekorten in technisch professionals”, zegt Kattenbelt. “Hoewel de innovatieve bedrijven in de groene waterstofstof daar nog niet tegenaan lopen, zie je aan het feit dat andere bedrijven eigen bedrijfsscholen opzetten hoe nijpend de tekorten zijn, met name aan mbo- en hbo-geschoolde professionals. Het is echter noodzakelijk dat hier veel meer samen in opgetrokken wordt. Geen individuele oplossingen bij bedrijven, maar samenwerken aan scholing voor (aankomende) professionals. Alleen samen komen we verder en gaan we echt versnellen.”

Uitnodigend, coöperatief en wendbaar

Om aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat te werken zet het liaisonteam in op een uitnodigend, coöperatief en wendbaar ecosysteem waarin samenwerking, kennisdeling en een scholingsaanbod op maat centraal staan. “Uiteindelijk moet dit leiden tot een kortere time to hire, grotere werktevredenheid en hogere productiviteit”, zegt Geurts van Kessel.

Roadmap met 4 pijlers

“In de roadmap benoemen we 4 pijlers om dit te bewerkstelligen”, vertelt Geurts van Kessel verder. “’Inspireren en enthousiasmeren’ richt zich op grotere interesse bij jongeren en professionals in de techniek, energietransitie en waterstof. Met ‘Opleiden en ontwikkelen’ willen we instellingen en bedrijven aanmoedigen het juiste aanbod voor initieel onderwijs en een leven lang leren te ontwikkelen. Bij ‘Innoveren’ zetten we in op praktijkgericht onderzoek waarin wo, hbo en mbo samenwerken met het werkveld. Met ‘Samenwerking verdiepen’ gaat het erom de verschillende initiatieven samen te brengen.”

Groeiend enthousiasme

De plannen zijn ambitieus maar de verwachtingen zijn even hoog gespannen. “Alleen al door het werken aan de roadmap is het enthousiasme in de regio verder gegroeid”, merkt Kattenbelt. “De doeners zijn echt al volop bezig. Zaak is om de plannen die er zijn verder aan te scherpen zodat voor GroenvermogenNL sterke projectvoorstellen kunnen worden ingediend om de plannen ook echt te realiseren.” Geurts van Kessel: “Onze taak is om het netwerk te blijven verstevigen, waterstof hoog op de agenda te houden. En dan is het voor GroenvermogenNL de uitnodiging de snelheid en het enthousiasme van onze regio bij te benen.”

“De roadmap moet leiden tot een kortere time to hire, grotere werktevredenheid en hogere productiviteit”

Meer weten over dit artikel?

Jan Geurts van Kessel
Liaisonteam Oost Nederland
j.geurtsvankessel@han.nl

Meer weten over dit artikel?

Carolien Kattenbelt
Liaison regio Oost Nederland
c.kattenbelt@han.nl