Emile Jackson | Liaison

“Een brede beweging voor de energietransitie in gang zetten”

De groene waterstofeconomie zal de komende jaren zichtbaar worden in de regio West. Want als het aan de haven van Rotterdam ligt, komt hier het groenewaterstofknooppunt van Europa. De vraag is of er voldoende kundige handen zijn om deze transitie te dragen. Met de roadmap voor de Human Capital Agenda (HCA) zet de regio in op initieel onderwijs, om- en bijscholing, pilots van werk naar werk en praktijkgericht onderzoek. 

Als grootste overslaghaven van Europa

Als grootste overslaghaven van Europa zal Havenbedrijf Rotterdam zich klaar maken om in de toekomst schepen met groene waterstof te ontvangen. “Maar de activiteiten zullen zich niet alleen richten op import”, verduidelijkt Emile Jackson, lid van het liaisonteam. “Op de Tweede Maasvlakte verrijst een groot elektrolyserpark.” Het doel is om daar in 2030 voor 2,5 Gigawatt vermogen aan waterstoffabrieken te hebben staan. “Dit biedt Nederland de kans om in de toekomst een belangrijke speler te zijn in deze technologie.”

Van werk naar werk 

De regio Rijnmond heeft op het vlak van de HCA nog een troef in handen. “Er werken hier heel veel mensen in de fossiele industrie”, zegt Jackson. “Door de energietransitie gaan daar natuurlijk klappen vallen. Zaak is om deze mensen van werk naar werk te begeleiden door gerichte om- en bijscholingstrajecten.” Ook de groep van mensen zonder baan is groot in de regio West. “Maar onder hen is slechts een beperkt percentage geschikt voor de overstap naar banen in de groene waterstofeconomie.”

Learning Community Regio West

De spoeling is ook dun in het initieel onderwijs. “Alle technische mbo’s hebben het lastig momenteel”, constateert Jackson. Vandaar dat het liaisonteam zich richt op samenwerking. In de Learning Community Regio West bundelen partijen uit onderwijs, onderzoek en praktijk hun krachten om tijdig voldoende professionals op te leiden.

Centrum voor Energietransitie

Fysiek treffen de samenwerkende partijen elkaar onder meer in het nieuw op te richten Centrum voor Energietransitie. “In dit opleidingscentrum bieden we de hardware waar professionals kunnen trainen om veilig met groene waterstof te werken.” Het past bij de activiteiten in de roadmap gericht op om- en bijscholing van professionals.

Van werk naar werk

“Belangrijk is dat we onze Learning Community goed neerzetten zodat we vanuit onderwijs en praktijk nagaan welke skills professionals in groene waterstof nodig zullen hebben en hoe we daar korte trainingen en opleidingen voor maken”, vertelt Jackson verder. De Learning Community pakt ook het thema van werk naar werk op. “Nog dit jaar starten we met pilots waarin we professionals van de fossiele sector ondersteunen naar werk in de energietransitie. En we werken samen met het Kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam om ook in te zetten op van-werk-naar-werktrajecten.”

Onderwijs en onderzoek

Naast om- en bijscholing en van-werk-naar-werktrajecten richt de roadmap zich op het initieel onderwijs. “We gaan programma’s voor het professionaliseren van docenten voortzetten en voor hen iets ontwikkelen rond elektrolyse, omdat die techniek zo’n belangrijke rol in onze regio gaat spelen vanwege het elektrolyserpark. De koppeling met de regionale maak- en chemische industrie is belangrijk. Daarnaast gaan we nog dit jaar nieuwe onderwijsmodules ontwikkelen voor het hbo en mbo met practica, waarbij professionals uit het bedrijfsleven kunnen aanhaken. Tot slot richten we ons op praktijkgericht onderzoek door ons aan te sluiten bij de fieldlab Green Village van de TU Delft. Hiermee willen we beter aansluiten bij het R&D-programma van GroenvermogenNL.”

Vertrouwen voor de toekomst

Initieel onderwijs, om- en bijscholing, van-werk-naar-werktrajecten en praktijkgericht onderwijs: het pakket maatregelen geeft Jackson vertrouwen in ‘waterstofgroene’ toekomst. “Ik hoop én denk dat de roadmap een aanzet geeft tot een brede beweging voor de energietransitie en dat we met de focus op talentontwikkeling en nieuwe, praktijkgerichte opleidingen de industrie in de regio in stand houden.”

“In het nieuwe opleidingscentrum bieden we de hardware waar professionals kunnen trainen om veilig met groene waterstof te werken”

Meer weten over dit artikel?

Emile Jackson
Liaisonteam West Nederland
j.e.a.j.jackson@hr.nl