Skillsvalorisatie: kennis laten stromen voor de waterstoftransitie

Voor het slagen van de waterstoftransitie is veel nieuwe kennis nodig. Daarom investeert GroenvermogenNL in R&D, demo’s en pilots. Om deze nieuwe kennis snel in te zetten op de arbeidsmarkt verbindt GroenvermogenNL kennisontwikkeling met regionale learning communities waar innoveren, leren en werken samenkomen.  Op deze wijze geeft GroenvermogenNL invulling aan skillsvalorisatie: nieuwe kennis uit onderzoek en innovaties valoriseren door de ontwikkeling van skills van professionals en studenten. Om dit vorm te geven, stimuleert GroenvermogenNL projectconsortia om de samenwerking te zoeken in regionale learning communities. Hierdoor ontstaat een samenwerking tussen bedrijven, onderzoekers, studenten en (onderzoekende) docenten uit de hele waaier van (beroeps)onderwijs (wo, hbo en mbo). Samen kunnen zij per onderzoek een aanpak ontwikkelen waar innoveren, leren en werken samenkomen.

Learning community: Applied Research Team 

Het Applied Research Team (ART) van regio Oost is zo’n community. In het ART werkt een team van studenten en onderzoekers samen aan kennisontwikkeling, praktische toepassingen en kennisdeling, vertrekkend vanuit een vraag uit het werkveld. Het ART heeft een supervisory board met een lector (toegepast onderzoek), een practor (praktijkonderzoek) en een PhD kandidaat (wetenschappelijk onderzoek). Dit adviesorgaan bestaat uit ervaren en deskundige professionals, uit zowel de academische wereld als de industrie. Er wordt volop geleerd van en met elkaar. En de missie reikt verder dan onderzoek: het team ontwikkelt middelen en materialen om kennis over te dragen aan docenten en professionals, om zo bij te dragen aan een betere toekomst.  

Learning community: Greenwise campus 

Op de Greenwise Campus in regio Noord-Oost werken de Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden en Drenthe College samen met bedrijven en daardoor wordt het innovatief vermogen en de economische kracht van de regio versterkt en talent voor de regio behouden. Dit gebeurt onder meer door regionale productie van groene waterstof uit alternatieven voor zuiver water als zeewater en rioolwater. Er zijn faciliteiten gebouwd, waarmee tests worden uitgevoerd. De resulterende waterstof wordt gebruikt door bedrijven.

Communities for Development 

In zogenaamde Communities for Development (CfD’s) in de regio Zuid-Oost werken studenten en ervaren professionals onder coaching van een onderzoeker aan een uitdaging van het werkveld. De opdracht staat centraal voor de onderzoeksgroep en de leeropbrengsten worden door een onafhankelijk assessor in kaart gebracht.Inzet van een ervaren professional als ‘meewerkend leider’ borgt de kwaliteit van het onderzoeksresultaat en een lage drempel met de beginnend professional (student). Deze coach zorgt naast opbouw van kennis, die terugvloeit in het onderwijs, voor continuïteit bij langere projecten waar meerdere CfD’s aan werken. Daarnaast is de coach belangrijk voor kennis en opvulling van kennishiaten (literatuur, netwerk, et cetera).

De opdrachten verbinden innovatie, professionalisering en opleiding op de thema’s Molecular Health, Circular Materials en Sustainable Chemistry. Voor de opleiding Applied Science is dit een vast onderdeel van het curriculum maar veelal participeren er ook studenten van andere academies of kennisinstellingen uit binnen- en buitenland in het kader van een project, minor of stage. Afhankelijk van de opdracht kan er sprake zijn van multilevel (wo, hbo, mbo), interdisciplinaire CfD’s. De opdracht vindt plaats op de locatie waar dit het best is voor de opdracht. Meestal zijn dat de state-of-the-art faciliteiten van de Chemelot Innnovation and Learning Labs op de Brightlands Chemelot Campus.

De ontwikkeling van circulaire klimgrepen voor Greenholds is een mooi voorbeeld van een CfD.