Logo Groenvermogen
HCA

Een samenhangende aanpak voor Nederland

Nederland staat voor een uitdagende energietransitie. Met groene waterstof dragen we bij aan een klimaatneutrale wereld. Hiervoor zijn voldoende goed opgeleide mensen nodig, en actieve regio’s die in staat zijn om menselijk kapitaal te mobiliseren. Dit vraagt om een intensieve samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen.
GroenvermogenNL stimuleert dit met de Human Capital Agenda. (HCA).

HCA zet zich in voor voldoende en goed opgeleid talent dat nodig is voor het versnellen van de groene waterstof economie. Zowel voor opleidingen als voor professionals die al werkzaam zijn in de sector. GroenvermogenNL heeft een integrale visie op innoveren, leren en werken om de waterstoftransitie te realiseren. Deze visie zorgt voor verbinding van de verschillende programmalijnen. 

Ook zet GroenvermogenNL stevig in op skills valorisatie: nieuwe kennis uit innovatie sneller vertalen naar de ontwikkeling van skills bij bedrijven en het onderwijs. Dat doen we met een landelijke agenda en regionale implementatie nadrukkelijk als onderdeel van de bredere Human Capital Agenda Energietransitie. 

De Regionale Roadmaps van GroenvermogenNL stimuleren een samenhangende aanpak met andere stimuleringsprogramma’s (Groeifonds, EU, etc) die zich eveneens richten op het wegnemen van knelpunten binnen de Human Capital Agenda. Alle talent is nodig en dat vraagt een samenhangende en herkenbare aanpak zowel landelijk als voor de verschillende regio’s die met die verschillende programma’s aan de slag gaan 

Van groot belang is dat verschillende programma’s van GroenvermogenNL (human capital, R&D en demo’s en pilots) elkaar versterken, aanvullen en voeden. 

In 2022 is begonnen met de uitvoering van de Human Capital Agenda voor GroenvermogenNL. De notitie ‘Brug naar de Toekomst’ vormt daarvoor de basis. De eerste programma’s zijn begonnen in het laatste kwartaal van ’22 en gefundeerd vanuit Regieorgaan SIA. Inmiddels zijn op alle andere onderdelen projecten en onderzoeken in volle gang.

De regionale aanpak staat hierbij centraal vanuit vijf programmalijnen.

 

PL-1

Kennisgebieden in kaart

Welke kennis en vaardigheden vraagt de waterstoftransitie? Hoe bereiken we voldoende instroom en wat zijn aansprekende loopbaanpaden? Dit wordt systematisch in kaart gebracht. 

PL-2

Regionale Liaisons en Learning Communities

De Regionale Liaisons werken in zes regio’s aan hun Regionale Roadmap. Zij brengen voor hun regio de ambities ten aanzien van de energie- en waterstoftransitie in kaart en formuleren de meest kansrijke activiteiten om tot een krachtige Learning Community-aanpak te komen.

PL-3

Nationaal Kennisplatform Waterstof

Op dit kennisplatform komt kennis vanuit het R&D- en opschalingsprogramma van GroenvermogenNL en vanuit de regio samen. Dit wordt op transparante wijze zichtbaar gemaakt. 

PL-4

Nationaal Onderwijs- en Scholingspakket Waterstof

In samenwerking met het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), als uitvoeringsorganisatie en met verschillende kennispartners, wordt het aanbod van relevante (en erkende) onderwijs-, scholings- en trainingsprogramma’s inzichtelijk gemaakt. 

PL-5

Innovatie en ontwikkelingsimpuls bedrijfsleven

GroenvermogenNL heeft onderzoeks- en adviesbureau Dialogic gevraagd onderzoek te doen naar de knelpunten die mkb-bedrijven ervaren in bedrijfsprocessen en benodigde vaardigheden. Met de gegevens uit dit onderzoek worden bedrijven ondersteund bij hun human capital uitdaging voor de waterstoftransitie. 

HCA-team

De uitvoering van het HCA-GroenvermogenNL programma vindt plaats door een team van landelijke programmamanagers en Regionale Liaisons. Bekijk alle teamleden. 

 

 

  1. In alle regelingen vertaalt GroenvermogenNL deze samenhang tussen de pijlers in één of meerdere criteria. Denk bijvoorbeeld aan een overlap tussen de consortia. 
  2. Via informatiebijeenkomsten en workshops geeft GroenvermogenNL informatie over de meerwaarde en noodzaak van deze samenhang en brengt partijen bij elkaar. 
  3. De liaisons geven in de Regionale Roadmaps aan hoe de samenhang (zowel inhoudelijk als op consortium niveau) is georganiseerd.

Voor de regelingen en projecten zijn daarvoor verschillende tools en formats beschikbaar. 

Verbinding pijlers GroenvermogenNL

Het is belangrijk dat de verschillende programma’s van GroenvermogenNL (human capital, R&D en demo’s en pilots) elkaar versterken, aanvullen en voeden. Onder de werktitel ‘verbinding pijlers’ krijgt deze samenhang vorm langs drie lijnen. 

Samenhangende aanpak human capital energietransitie

In 2022 zijn diverse stimuleringsprogramma’s gestart die zich richten op de human capital agenda van de energietransitie. Om te voorkomen dat deze elkaar gaan beconcurreren, is afstemming en overleg noodzakelijk. Dit zorgt bovendien voor een juiste samenhang en synergie. Daarom heeft de Topsector Energie in samenwerking met GroenvermogenNL het initiatief genomen voor een samenhangende aanpak. Daarin participeren onder meer de volgende programma’s uit het Nationaal groeifonds: LLO-Katalysator, Opschaling PPS Beroepsonderwijs, GroenvermogenNL, AiNed, N-puls. Ook is er afstemming met het Just Transition Fund van de EU, het Groene en Digitale Banen plan en het Aanvalsplan Techniek 

In 2022 is in opdracht van de Topsector Energie een aanpak ontwikkeld voor deze samenhangende aanpak.
Bekijk de publicatie:
Naar een samenhangende aanpak human capital voor de energietransitie

Op 9 december 2022 vond samen met alle samenwerkende programma’s de kick-off plaats.
In de Aftermovie zijn de highlights terug te kijken.  

 

 

Arbeidsbesparende innovaties

Meer doen met hetzelfde aantal, of zelfs met minder mensen. Slim samenwerken. Bekijk hoe GroenvermogenNL en Topsector energie samenwerken en ontdek inspirerende voorbeelden van arbeidsbesparende innovaties.