Regio

Noord Nederland

In Noord Nederland is al enige jaren een grote focus op het ontwikkelen van een waterstofeconomie. Niet alleen vanuit de historische aardgaspositie, maar ook vanwege aanlanding van (offshore) groene elektriciteit en de bestaande vraag. 

Aanleiding 

Deze kans voor Noord Nederland  is in 2017 door prof. Ad van Wijk uitgewerkt in de publicatie ‘De groene waterstofeconomie van Noord Nederland’. Door de opbouw van een portefeuille aan concrete waterstofprojecten, heeft de regio daarna in 2020 als enige in Europa de titel van Hydrogen Valley gekregen. Deze regionale samenwerking heeft eind 2020 geleid tot een regionaal investeringsplan waterstof. 

Door gebrek aan goed geschoold personeel stagneren deze plannen. Daarom zijn in de afgelopen jaren in de noordelijke regio meerdere waterstof human capital projecten opgezet en uitgevoerd. Dankzij de HCA GroenvermogenNL worden deze nu gebundeld en kunnen ze beter op elkaar worden afgestemd. 

Doel

Om verbinding te houden met lopende initiatieven wordt er in Noord-Nederland voor gekozen om in deze eerste fase te werken met een team dat samen de liaisonrol invult. 

De doelstelling is meervoudig : Doorontwikkelen op en verbinden van de HCA-initiatieven die zijn opgestart, identificeren van witte vlekken in prioriteiten, inhoudelijk en geografisch en het creëren van een gemeenschappelijke en gedragen roadmap.

Door landelijk de verbinding te kunnen maken met de 5 andere regio’s, kunnen we:

 • Bepalen of regionaal aanwezige initiatieven en producten landelijk benut kunnen worden.
 • Bepalen of regionale behoeften met landelijke producten ingevuld kunnen worden.
 • Bepalen welke regionale behoeften nieuwe activiteiten vragen.

Aanpak & acties 

Het huidige en toekomstige arbeidsmarktvraagstuk rond waterstof in de noordelijke regio zal in kaart worden gebracht. Dit doen we door te werken met focusgroepen rond specifieke prioriteiten. De bevindingen die hieruit voortkomen, zullen worden getoetst aan de omgeving.

De regionale toepassingsgerichte prioriteiten en randvoorwaarden:

 • Industrie (incl. waterstofproductie en toepassing vergroening chemie).
 • Mobiliteit.
 • Opslag, transport, distributie en infrastructuur.
 • Warmte en kracht, gebouwde omgeving.

Randvoorwaardelijke prioriteiten:

 • Veiligheid, onderhoudsstrategieën  en vergunningverlening.
 • Ontwerp van waterstofsystemen.
 • Materialen, grondstoffen en water.

 

Team

Het liaison team streeft ernaar zoveel mogelijk aansluiting te bieden op bestaande HCA projecten maar ook de regionale spreiding af te dekken.
Dit zijn de leden van het team:

 • Marcel Koenis, business development directeur EnTranCe.
 • Harm van Lieshout, lector Human Capital Hanzehogeschool Groningen en verbinding naar de LLL Katalysator.
 • Hielke Hekman, human capital specialist New Energy Coalition en verbinding naar Waterstof Werkt.
 • Roeland Hogt, Practor Automotive Noorderpoort  en thema coördinator waterstof in RIF GAS2.0.
 • Willem Hazenberg, Practor Waterstof in de Industrie Drenthe College.
 • Jeroen Rijnhart, directeur Centre of Expertise Water (Leeuwarden), NHL Stenden.