Regio

Noordwest Nederland

De Hogeschool van Amsterdam(HvA) is als een van de grootste kennisinstellingen van Nederland een anker partij die bijdraagt aan de economische en sociale ontwikkeling van de regio. De HvA draagt bij aan de transities, innovaties en groei via kennisontwikkeling en -valorisatie en richt zich op de Human Capital-opgaven en kwetsbare doelgroepen via een leven lang ontwikkelen.

Aanleiding

De HvA is verantwoordelijk voor de invulling van de regionale liaisonfunctie en voor het opstellen van de Regionale Roadmap voor de regio Noord-Holland/Metropoolregio Amsterdam (MRA).

 

De pilotregeling Regionale liaisons en Learning Communities voor GroenvermogenNL geeft invulling aan de eerste fase van werkstroom 2 ‘Realisatie en opschaling Learning Communities en mobiliseren regio’ en werkstroom 3 ‘Nationaal Kennisplatform kennisuitwisseling en opleidingsmogelijkheden’. De invulling van deze werkstromen wordt in onderlinge samenhang en in regionale samenwerking opgezet.

Doel

Voor elke regio wordt onder regie van de Regionale Liaison een Regionale Roadmap opgesteld met een analyse en een eerste uitwerking van regionale consortia en activiteiten. Deze Roadmap onderbouwt de meerjarige capaciteit voor deze liaisonfunctie en de voorgenomen activiteiten voor Learning Communities. Ook zijn deze Roadmaps input voor de verschillende onderdelen van het meerjarige HCA-programma.

Aanpak & acties 

De regio Noord-Holland/MRA heeft grote ambities voor HCA GroenvermogenNL, van Den Helder, het Noordzeekanaalgebied, de Port of Amsterdam tot de Zaanstreek, Schiphol en de metropoolregio Amsterdam. Het liaisonteam van regio Noord-Holland/MRA heeft inmiddels eerste gesprekken gevoerd met het merendeel van de relevante partijen in de regio. In de vorm van aanvullende gesprekken, co-creatie sessies, rondetafelgesprekken en interviews wordt verder invulling gegeven aan de uitvoering van het voorstel. De geïdentificeerde partijen wensen betrokken te zijn bij het proces om te komen tot een roadmap voor HCA. 

De onderwerpen uit de Roadmap hebben een kwantitatief (pijler 1) en een kwalitatief karakter (pijler 2). In de kern bestaat het proces dat leidt tot een gedragen regionale roadmap uit drie hoofdactiviteiten: 1)onderzoek en beschrijving, 2) mobiliseren van de regio en 3) organiseren van commitment. 

Beoogde resultaten

  • Een gedragen uitgewerkte Regionale Roadmap waarin invulling is gegeven aan de 6 hoofdonderwerpen 
  • Een beschreven en ingerichte liaisonfunctie geschikt voor de looptijd van het programma
  • Een stevig regionaal consortium dat bereid is te investeren in de ambities van de HCA-GroenvermogenNL;
  • Geïdentificeerde partijen en samenwerkingsverbanden die bereid zijn tot aansprekende voorstellen te komen (regionale mobilisatie);
  • Commitment van relevante partijen via intentieverklaringen (LOI).