Voorwoord door Henk van Terwisga | programmamanager HCA bij GroenvermogenNL

Regio’s publiceren roadmaps voor Human Capital Agenda Groene waterstof

Voor de transitie naar groene waterstof hebben we voldoende, gekwalificeerde professionals nodig. Hoe we hen het beste kunnen werven, opleiden en omscholen? Dat vraagt om een landelijke aanpak en regionale realisatie. Vandaar dat elke regio een eigen roadmap heeft ontwikkeld. “Het is indrukwekkend wat er te gebeuren staat.” 

Groene waterstof levert een essentiële bijdrage aan de energietransitie.

Nederland investeert in grootschalige productie van groene waterstof en de import, op- en overslag ervan. De infrastructuur wordt geschikt gemaakt en het gebruik in belangrijke toepassingsgebieden wordt gestimuleerd, zoals industrie, zwaar transport en mobiliteit en de gebouwde omgeving. Ook de maakindustrie is van groot belang. Regio’s hebben daarin hun eigen focus. Zo wil de Rotterdamse haven dé groene waterstofhub van Europa worden, richt Limburg zich op de chemische industrie en zet Zeeland in op de productie van groene waterstof met groen opgewekte stroom via wind op zee.

“Inzet is om samen flexibel en adequaat te voorzien in de vraag naar goed opgeleide professionals voor de waterstofeconomie die zich op dat moment voordoet!”

Regionale roadmaps 

“Tegen de achtergrond van de regionale ambities met groene waterstof hebben onze regionale liaisonteams eigen roadmaps ontwikkeld”, zegt Henk van Terwisga, programmamanager HCA bij GroenvermogenNL. “Daarin geven zij hun eigen focusgebieden aan en wat er nodig is om de ambities te realiseren. Wat is de vraag naar professionals en kennis? Welk aanbod aan opleidingen is er al? Met welke concrete activiteiten willen we onze regionale ambitie waar gaan maken? En welke partijen zetten de schouders eronder?”

Meerjarige investeringsimpuls 

“In de komende jaren zullen we met een meerjarige investeringsimpuls ondersteuning aan de regio’s bieden. Met de roadmaps als basis kunnen ze daarvoor onderbouwde en gedragen voorstellen doen”. Daarin is ook plaats voor het vertalen van nieuwe kennis uit de R&D-programma’s en opschalingsprojecten van GroenvermogenNL naar het opleiden en trainen van professionals. Daarmee realiseren de regio’s de infrastructuur die nodig is om mensen op te leiden en om te scholen voor de groene waterstofeconomie. En gezamenlijk bouwen de regio’s mee aan de landelijke doelen van GroenvermogenNL.

Human capital voor de hele energietransitie

De roadmaps geven ook richting aan investeringen buiten GroenvermogenNL. “Denk bijvoorbeeld aan de LLO-Katalysator (ook Nationaal Groeifonds, red.) en het Just Transition Fund (vanuit de EU, red.). Ook deze programma’s helpen regio’s om mensen op te leiden voor de energietransitie. In de roadmaps komen al deze initiatieven regionaal mooi samen. Daar moeten we als programma’s landelijk en regionaal samen in optrekken.”

Learning communities

“Elke regio wil graag investeren in learning communities”, zegt Van Terwisga. “In deze publiek-private samenwerkingsverbanden komen ‘leren, innoveren en werken’ samen. Hier zullen nieuwe onderwijsmodules worden ontwikkeld, docenten opgeleid, trainingen en zij-instroomprogramma’s voor professionals worden uitgevoerd, kunnen mkb-bedrijven met hun kennisvragen terecht en worden up-to-date opleidingsfaciliteiten geboden.”

Kennisplatform

Landelijk werkt GroenvermogenNL met onderwijs en bedrijfsleven aan een interactief kennisplatform. “Daarmee zorgen we ervoor dat vraag naar en aanbod van kennis snel gematcht kunnen worden”. De nieuwste ontwikkelingen worden in kaart gebracht, assessments worden aangeboden en het aanbod van onderwijs- en opleidingsaanbod worden transparant ontsloten.

Flexibel en toekomstbestendig

Wat uiteindelijk de stip op de horizon is? “Niemand weet exact hoe de waterstofeconomie er over 10 jaar uit ziet. Onze inzet is dan ook dat bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden met de opbrengsten van GroenvermogenNL de infrastructuur zo kunnen inrichten dat ze samen in staat zijn flexibel en adequaat te voorzien in de vraag naar goed opgeleide professionals voor de waterstofeconomie die zich op dat moment voordoet.”

Enthousiasme in de regio’s

Aan het enthousiasme in de regio’s ligt het in elk geval niet. “De regionale liaisonteams en andere betrokkenen staan te popelen om hun roadmaps uit te voeren”, merkt Van Terwisga. “Het is indrukwekkend wat er te gebeuren staat. Vanaf begin 2025 hopen we daar met ons meerjarig investeringsprogramma een belangrijke bijdrage aan te kunnen leveren.”

“Elke regio wil investeren in learning communities, waar ‘leren, innoveren en werken’ samenkomen”

Meer weten over dit artikel?

Henk van Terwisga
Human Capital Agenda
henkvanterwisga@vanadvies.nl